Om Gullingen Utviklingsselskap

Kveld over Myrlekvelven og Småliane. Foto: Kjetil Brekke/SuldalFoto.no

Gullingen utviklingsselskap AS blei stifta 21 februar 2007. Aksjonærane er 12 grunneigarar i Gullingenområdet. Aksjeposten er fordelt etter kvar enkelt grunneigar sitt utmarksareal.  Selskapet sitt føremål er langsiktig og planmessig forvaltning av eigarane si utmark i dette unike utfartsområdet. Området skal utviklast til beste for grunneigarane, for brukarane og for samfunnet omkring. Aksjonærane har inngått forpliktande avtale om dette.

Føremål

 • Forvaltning av utmarksareal
  • Arealplanlegging
  • Infrastruktur
  • Sal av tomter
 • Utbygging av fritidsbustader og reiselivsanlegg
  • Omfang av utbygging skal balanserast mot alle relevante interesser i området og på naturen sine premissar
  • Utbygginga skal styrast lokalt, generere lokal aktivitet, styrke lokalt næringsliv og gi lokale arbeidsplassar.
 • Produktutvikling og design av bygningar og tekniske løysingar
  • Fokus på kvalitet med nøktern, men funksjonell og tiltalande standard.
  • familievenlege løysingar.
 • Sal av varer og tenester til brukarane i området.